January 22, 2017, 01:13:58 PM

Author Topic: SISINDIRAN  (Read 5210 times)

a-change

 • Cybertroops Elite
 • *****
 • Posts: 2552
 • Jawara: -30
 • Persib Nu Aing
  • View Profile
SISINDIRAN
« on: October 19, 2010, 08:19:52 PM »
Sisindiran téh asalna tina kecap sindir, anu ngandung harti omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun, henteu togmol. Luyu jeung éta, dina sastra Sunda  anu disebut sisindiran téh nyaéta karya sastra nu ngagunakeun rakitan basa kalawan dibalibirkeun. Dina sisindiran, eusi atawa maksud anu dikedalkeun téh dibungkus ku cangkangna. Wangunan sisindiran téh kauger ku purwakanti, jumlah engang dina unggal padalisan, jeung jumlah padalisan dina unggal padana. Ku kituna, sisindiran téh kaasup kana wangun ugeran (puisi). Upama ditilik tina wangun jeung cara ngébréhkeunana, sisindiran dibagi jadi tilu golongan nyaéta: (1) rarakitan; (2) paparikan, jeung (3) wawangsalan. Ditilik tina eusina, rarakitan jeung paparikan bisa dipasing-pasing jadi tilu golongan, nyaéta: (1) silihasih; (2) piwuruk; jeung (3) sésébréd.

Conto sisindiran:

    Aya roda dina tanjakan,
    katinggang ku pangpung jengkol.
    Aya ronda gogoakan,
    katinggang ku hulu kohkol.

    aya listrik di masigit,
    caangna kamana-mana.
    aya istri jangkung alit,
    cangkengna kamana-mana

sok manawi aya keneh anu kauninga perkawis ieu hal mangga ulah isin2 tambihan weh didieu, cag!!!


di guar ti : klik wae,

tah pami anu dhandap ieu kenging nga guar ti : mangga


Syarif Amin dina bukuna Di Lembur Kuring (1964), kalawan tembres netelakeun kumaha dalitna urang Sunda alam harita, alam sabada merdeka kana sisindiran

Upama caang bulan, diburuan teh rame ku para mojang. Sakumaha biasa, upama aya awewe ngariung di buruan, piraku euweuh lalaki anu ngadeukeutan. Geus puguh anu kabeneran giliran ngaronda, anu lain oge kangaran bujang mah sok bae hayang milu aub.

Dina kasempetan anu saperti kieu, zaman harita mah mojang jeung jajaka teh silih tempas nembrakeun eusi hatena make sisindiran.

Wangenan Sisindiran

Kecap sisindiran asalna tina kecap sindir anu ngandung harti kecap atawa omongan pesekeun, henteu togmol ditujukeun ka jalma anu dimaksud. Cohagna mah omongan anu dibalibirkeun.

Kecap sindir dirajek binarung rarangken R -an anu fungsina ngawangun kecap barang jeung kecap pagawean. Nurutkeun Kamus Umum Basa Sunda sisindiran the ngandung harti:

   1. Basa anu direka, lolobana murwakanti, sarta bias dikawihkeun, aya cangkangna jeung aya eusina.
   2. Ngucapkeun sisindiran.

Sisindiran the mangrupa karya sastra wangun ugeran, lantaran kauger ku purwakanti jeung guru wilangan, sarta umumna dina sapalisan the diwangun ku dalkapan engang. Upama dipatalikeun jeung katerangan kamus di luhur, wangenan sisindiran the bias disebutkeun: karya sastra wangun ugeran (puisi) anu eusina dibalibirkeun heula, diwangun ku cangkang jeung eusi sarta leubeut ku purwakanti.

Ari nu disebut purwakanti nyaeta padeukeutna sada atawa sora kecap-kecap dina ungkara kalimah, klausa atawa prasa, utamana dina wangun ugeran (puisi); perenahna boh ngarendeng, ngajajar, horizontal (dina sakalimah, sajajar, sapadalisan) boh ngaruntuy, pertikal (antar jajaran, antar padalisan).

Dina rarakitan jeung paparikan, anu murwakanti the cangkang jeung eusina. Padalisan kahiji cangkang murwakanti jeung padalisan kahiji eusi; padalisan kadua cangkang murwakanti jeung padalisan kadua eusi. Ari dina wawangsalan anu murwakanti the maksudna (hartina) jeung salasahiji kecap anu aya dina eusina. Ari cangkangna mangrupa wincikan hiji barang atawa hal anu kudu diteangan maksudna tea.

Nilik kana wangunna, sinsindiran the bias dipasing-pasing jadi tilu golongan nyaeta rarakitan, paparikan jeung wawangsalan.

RARAKITAN

Rarakitan teh mangrupa sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi dina sapadana. Disebut rarakitan pedah kecap awal dina padalisan-padalisan cangkang dipake deui dina padalisan eusi, nepi ka siga masang, ngarakit. Sipat kitu dipapandekeun jeung sipat rakit anu papak dina puhuna.

Purwakanti anu aya dina rarakitan, sarta mangrupa ciri anu ngabedakeun jeung paparikan, nyaeta purwakanti mindoan kawit, anu timbul lantaran aya kecap-akecap anu dipindo (dibalikeun) dina awal padalisan. Kulantaran purwakanti mindoan kawit teh antara cangkang jeung eusi, umumna dina rarakitan mah kaselang heula ku padalisan sejen, nepi siga nu pacorok

Contona:

Jauh-jauh manggul awi,

nyiar-nyiar pimerangeun.

Jauh-jauh neang abdi,

nyiar-nyiar pimelangeun

Cangkang:

Jauh-jauh manggul awi

nyiar-nyiar pimerangeun

Eusi:

Jauh-jauh neang abdi,

nyiar-nyiar pimelangeun

Rarakitan di luhur teh sapadana diwangun ku opat padalisan. Padalisan kahiji jeung kadua cangkangna; padalisan katilu jeung kaopat eusina.

Kecap anu aya dina awal padalisan cangkangna sarua (murwakanti) jeung kecap anu aya dina awal padalisan kahiji eusi nyaeta jauh-jauh. Kitu deui kecap anu aya dina awal padalisan kadua cangkang sarua jeung kecap anu aya dina awal padalisan kadua eusi nyaeta nyiar-nyiar.

Salian ti eta, purwakanti the aya dina tungtung padalisan deuih. Ieu oge murwakanti antara cangkang jeung eusi. Kecap awi murwakanti jeung abdi, pimerangeun murwakanti jeung pimelangeun.

Upama nilik kana eusina, rarakitan teh bisa dipasing-pasing jadi tilu golongan nyaeta silihasih, piwuruk jeung lulucon.

Rarakitan silihasih nyaeta rarakitan anu eusina patali jeung silihasih, cinta atawa birahi.

Contona:

Mun teu tulus ka paseukna,

ka pancirna oge hade.

Mun teu tulus ka lanceukna,

ka adina oge hade.

Batur mah dibaju hideung,

kuring mah kabaya bae.

Batur mah dipikatineung,

kuring mah sangsara bae.

Rarakitan piwuruk nyaeta rarakitan anu eusina piwuruk, pituah, atawa nasehat.

Contona:

Peupeujeuh ari ka Bandung,

ulah meuli hayam kate.

Peupeujeuh ari ka indung,

ulah nganyerikeun hate.

Sing getol nginum jajamu,

nu guna nguatkeun urat.

Sing getol neangan elmu,

nu guna dunya aherat.

Rarakitan sesebred nyaeta rarakitan anu eusina salian ti silihasih jeung piwuruk, kayaning lulucon, banyol, tambuh laku, kritik social, pamitan jeung salian ti eta.

Contona:

Majar maneh cengkeh koneng,

kulit peuteuy dina nyiru.

Majar maneh lengkeh koneng,

kulit beuteung mani nambru.

Sok haying nyaba ka Bandung,

sok haying nyaho nanjakna.

Sok haying nanya nu pundung,

sok haying nyaho nyentakna.

Unggal padalisan dina rarakitan umumna diwangun ku dalapan engang, sanajan henteu mutlak kitu. Kitu deui jumlah padalisan dina sapadana, rereana mah anu opat padalisan, sanajan aya nu leuwih ti opat padalisan oge. Tangtu bae jumlahna kudu jangkep saperti genep padalisan, dalapan padalisan jeung sajabana ti eta.

PAPARIKAN

Paparikan the asalna tina kecap parik atawa parek anu ngandung harti deukeut. Ari anu dimaksud paparikan di dieu nyaeta sisindiran anu ngan padeukeut sorana antara cangkang jeung eusina. Jadi henteu papak (sarua) kecap dina puhuna.

Contona:

Boboko ragrag ti imah,

ninggang kana pileuiteun.

Nya bogoh ulah ka semah,

lamun anggang sok leungiteun

Padalisan kahiji cangkang padeukeut sorana jeung padalisan kahiji eusi. Di dinya aya sawatara kekecapan anu padeukeut sorana. Kecap boboko padeukeut sorana jeung kecap nya bogoh, kecap imah padeukeut sorana jeung kecap semah. Kitu deui padalisan kadua cangkang padeukeut sorana jeung padalisan kadua eusi. Kecap ninggang padeukeut sorana jeung kecap anggang, kecap pileuiteun padeukeut sorana jeung kecap leungiteun. Umumna aya purwakanti laraswokas (purwakanti engang tungtung) anu kaselang heula siga pacorok.

Nilik kana eusina, teu beda ti rarakitan bae, paparikan oge bisa dipasing-pasing jadi tilu golongan nyaeta silihasih, piwuruk, jeung sesebred.

Paparikan silihasih nyaeta paparikan anu eusina silihasih, cinta atawa birahi.

Contona:

Daun pulus dilulunan,

jojodog ti Tarikolot.

Sugan tulus lalaunan,

aya jodo pakokolot.

Baju hideung kancing tangan,

dikaput ku merang awi.

Nu hideung matak teunangan,

sing emut ka diri abdi.

Paparikan piwuruk nyaeta paparikan anu eusina piwuruk, pituah, atawa nasehat.

Contona:

Lauk emas ngakan ganggeng,

disamberan ku japati.

Boga emas moal langgeng,

Teu cara boga pangarti.

Meuli kurupuk sadacin

diwadahan kana kalo

Nu dipupuk ku prihatin

eta diasih ku Alloh

Paparikan sesebred nyaeta paparikan anu eusina salian ti silihasih jeung piwuruk saperti lulucon, banyol, tambuh laku, sanduk-sanduk jeung sajabana ti eta.

Contona:

Jeruk purut Cikaruncang,

jambu aer Wanayasa.

Camerut haying kabujang,

susu laer teu dirasa.

Piring katuruban sendok,

ngawadahan rujak huni.

Kuring ge baheula denok,

Ayeuna mah nini-nini

Umumna paparikan oge dina sapadana the diwangun ku dalapan engang, sanajan henteu mutlak kitu. Sabab aya sawatara paparikan anu geus popular tur dina sapadana henteu diwangun ku dalapan engang.

Contona:

Dengkleung dengkleung dengdek,

buah kopi raranggeuyan.

Ingkeun anu dewek,

ulah pati diheureuyan.

Situ Ciburuy laukna hese dipancing,

nyeredet hate ningali herang caina.

Tuh itu saha nu ngalangkung unggal enjing,

nyeredet hate ningali sorot socana.

Dina conto-conto diluhur, dina sapadana diwangun ku opat padalisan dina sapadana. Saenyana taya katangtuan kudu sabaraha padalisan dina sapadana paparikan teh, anu penting jumlahna jangkep bae. Iwal anu mangrupa dangding, biasana sapada cangkang sapada eusi.

WAWANGSALAN

Wawangsalan teh nyaeta karangan (sastra) anu diwangun ku sindir jeung eusi. Dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung wangsal. Anu dijieun wangsalna the tara ditetelakeun, tapi kudu diteangan tina bagan eusi. Anu dijieun wangsal the sok murwakanti jeung salahsahiji kecap anu aya dina bagian eusi eta.

Tengetan geura contona dihandap ieu:

Teu beunang dihurang sawah,

teu beunang dipikameumeut.

Padalisan kahiji nyaeta sindir,. Ari padalisan kadua bagian eusi. Bagian sindir dina wawangsalan di luhur diwangun ku cangkang Teu beunang dihurang sawah jeung wangsal nyamuni dina eta cangkang nyaeta hurang sawah. Naon anu dijieun wangsalna? Bisa barang atawa hal. Kudu diteangan tina bagian eusi Teu beunang dipikameumeut. Wangsalna hurang sawah, moal salah anu dijieun wangsalna the sato siga hurang anu aya (remen kapanggih) di sawah. Dina bagian eusi aya kecap dipikameumeut. Sato naon anu siga hurang, ayana di sawah, sarta ngaranna murwakanti jeung kecap dipikameumeut? Jawabanana: simeut

Conto sejenna:

Reregan sabudeur imah,

Kasangsara siang wengi.

Naon ari reregan sabudeur imah the? Jawabanana atawa (barang) anu dijieun wangsalna kudu diteangan dina bagian eusi. Di dinya aya kecap kasangsara. Naon ari reregan sabudeur imah anu ngaranna murwakanti jeung kecap kasangsara? Jawabanana: kasang.

Upama nilik kana wangunna, wawangsalan mah dina sapadana diwangun ku dua padalisan. Ari jumlah engang dina unggal padalisan dalapan engang. Umumna eusi wawangsalan aya patalina jeung silihasih, cinta, atawa birahi.

Titenan geura sawatara conto dihandap ieu:

Belut sisit saba darat,

kapiraray siang wengi.

(oray)

Imah ngambang di sagara,

ulah kapalang nya bela.

(kapal cai)

Manuk tukung saba reuma,

uyuhan daek ka abdi.

(puyuh)

Teu beunang ditiwu leuweung,

teu beunang sipikasono.

(kaso)

Sumber: Bagbagan Sinsindiran

Penerbit: CV Yrama Widya, Bandung


bata weh gan pami Re-Post mah
« Last Edit: October 19, 2010, 08:25:47 PM by mang_aceng »

boho

 • Budak Baonk
 • **
 • Posts: 368
 • Jawara: 3
  • View Profile
  • Pesbuk na si Boho
Re: SISINDIRAN
« Reply #1 on: October 19, 2010, 09:00:37 PM »
ambuing seuur geuning....
tp sae mang aceng
komo nu ieu mah
Quote
Mun teu tulus ka paseukna,

ka pancirna oge hade.

Mun teu tulus ka lanceukna,

ka adina oge hade
Memasyarakatkan Metal, Memetalkan Masyarakat

zepret

 • Budak Baonk
 • **
 • Posts: 191
 • Jawara: 0
 • persib itu biru.....
  • View Profile
Re: SISINDIRAN
« Reply #2 on: October 19, 2010, 09:09:31 PM »
ka bandung meuli kabaya
ka tasik meuli tatakan
ulah bogoh ka luna maya
lantaran geus di tumpakan

sans hooligan

 • Cybertroops Wannabe
 • ****
 • Posts: 1777
 • Jawara: -17
 • yes i'm stranger
  • View Profile
Re: SISINDIRAN
« Reply #3 on: October 19, 2010, 09:30:37 PM »
wew panjang uy hoream maca ahahah :))

van persiblovers

 • Cybertroops Wannabe
 • ****
 • Posts: 1731
 • Jawara: 99
 • *Viva La Persib* *Visca Barcelona*
  • View Profile
Re: SISINDIRAN
« Reply #4 on: October 19, 2010, 10:59:31 PM »
alah mang muni asa emut ker SD ai di ajar bahasa sunda..

ti jakarta tuluy k bandung
ti bandung tuluy k surabaya
cape dong..  ;D

avrian

 • Budak Baonk
 • **
 • Posts: 248
 • Jawara: 0
 • *)*^^^^%%%$#@@&##*&#$&*#$
  • View Profile
Re: SISINDIRAN
« Reply #5 on: October 20, 2010, 12:37:49 AM »
ti cimahi ka siliwangi
ti siliwangi ka cimahi
ti nu hate ngadukung persib

ramawie

 • Budak Baonk
 • **
 • Posts: 177
 • Jawara: 43
  • View Profile
  • http://static.kaskus.us/customavatars/avatar1588678_2.gif
Re: SISINDIRAN
« Reply #6 on: October 20, 2010, 01:48:52 AM »
ka bandung meuli kabaya
ka tasik meuli tatakan
ulah bogoh ka luna maya
lantaran geus di tumpakan

 =)) =)) =)) bae lah mun lunmay na daekeun mah  :)) :)) :))
walau lahir di sunda kecil... tapi saya merasa sebagai urang sunda asli...

a-change

 • Cybertroops Elite
 • *****
 • Posts: 2552
 • Jawara: -30
 • Persib Nu Aing
  • View Profile
Re: SISINDIRAN
« Reply #7 on: October 20, 2010, 02:02:28 AM »
kini - kini, kuang - kuang

blekok di sisi pager

nini - nini palay tuang

dibekok sakali jeugeur

Sang Bima Suja

 • Budak Baonk
 • **
 • Posts: 373
 • Jawara: 0
 • maneh dulur tapi ngerakeun
  • View Profile
Re: SISINDIRAN
« Reply #8 on: October 20, 2010, 04:21:29 AM »
ka bandung meuli kabaya
ka tasik meuli tatakan
ulah bogoh ka luna maya
lantaran geus di tumpakan

saha tah anu numpakan????

rafiq amarulloh

 • Budak Baonk
 • **
 • Posts: 269
 • Jawara: 0
  • View Profile
Re: SISINDIRAN
« Reply #9 on: October 20, 2010, 10:17:25 PM »
cau naon,cau naon
cau kulutuk di tonggoh
bau naon,bau naon
bau hitutna ceu ooh
« Last Edit: October 20, 2010, 10:19:56 PM by rafiq amarulloh »
berubah

dudhy

 • Cybertroops Wannabe
 • ****
 • Posts: 1112
 • Jawara: 18
 • ,,BIRU,,
  • View Profile
  • http://dudhynanda.blogspot.com
Re: SISINDIRAN
« Reply #10 on: October 21, 2010, 12:00:06 AM »
kini kini kuang kuang
geutok geutok peupeundeyan
nini nini keur mendeyang
di bekok peperedeyan...
 =)) =))
"LEBIH BAIK DIASINGKAN DARIPADA MENYERAH PADA KEMUNAFIKAN" ( GIE )http://facebook.com/dudhy.f.erlanda

a-change

 • Cybertroops Elite
 • *****
 • Posts: 2552
 • Jawara: -30
 • Persib Nu Aing
  • View Profile
Re: SISINDIRAN
« Reply #11 on: October 21, 2010, 06:16:38 AM »
buricak burinong
hulu botak meuni jeunong  :))


hombing

 • Budak Lehoan
 • *
 • Posts: 10
 • Jawara: 0
  • View Profile
Re: SISINDIRAN
« Reply #12 on: November 01, 2010, 10:38:42 PM »
Pondok nyogok panjang nyugak
Pondok jadi orok panjang jadi budak  :P
« Last Edit: November 01, 2010, 10:40:54 PM by hombing »
DUKUNG PERSIB SAMPAI MATI
                             - VIKING UNPAD -

maild Frusciante

 • Cybertroops Wannabe
 • ****
 • Posts: 1794
 • Jawara: -6
  • View Profile
Re: SISINDIRAN
« Reply #13 on: November 01, 2010, 11:04:38 PM »
cikur,kismis,kuah
cukur kumis siah !!


the next legend

zamzam

 • Budak Baonk
 • **
 • Posts: 189
 • Jawara: 0
  • View Profile
Re: SISINDIRAN
« Reply #14 on: November 06, 2010, 09:29:30 PM »
saratus,saperak,salawe
diringkus,ditewak trus di e*e......
dijabel pamajikan signaturena oge...